ការបង្កើតថ្មីរបស់លោក U សកលបញ្ចាំងលីមីតធីត។

ការបង្កើតថ្មីរបស់លោក U សកលបញ្ចាំងលីមីតធីត។  យើងមាន ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងការចែកចាយនៃជ័រ។ និង fiberglass ផងដែរ។ waterslide សមលីកេវនេះ។ ទូកសំឡីកែវ សមលីកេវទ្វារ jamb ដាំសំឡីកែវ ទូក fiberglass សមលីកេវអាង។ ភាគថាសសំឡីកែវ ប្រសិនបើអតិថិជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញឬសួរអំពីផលិតផល។ សូមទាក់ទងមកលោកយ៉ូហានដបុលយូប៊ើរតុន 082-858-4969